RozaR

561 tekstów – auto­rem jest Ro­zaR.

Odpadam

Piotr jest wyjątko­wo mi blis­ki
Oce­niam sta­ran­nie je­go opi­nie
Dob­rze lub źle
Bo chy­ba zaw­sze mnie do­tyczą

Co­kol­wiek by nie mówił
W ja­kimś stop­niu
Czuję się częścią równa­nia
Ig­re­kiem lub ik­sem w [...] — czytaj całość

wiersz • wczoraj, 17:24

Sztyletowanie

Szty­leto­wanie

Wstydźcie się mężowie
Bo brakło wam od­wa­gi
I aż nad­to prze­nik­li­wości
Oto przed wa­mi
Ta młoda ko­bieta
Co będzie stra­cona
Swym szty­letem za­biła pot­wo­ra
Ludzkiego rzeźni­ka
Nieja­kiego Mu­rata
I paczcie mężowie [...] — czytaj całość

wiersz • 15 grudnia 2018, 05:08

Wieszanie

Po­lacy sta­now­czo
Zbyt mało wie­szają
A gdy już
To czy­nią ów za­bieg
Zbyt późno
Lub sta­now­czo za mało

A SZKO­DA

Wszak wie­sza­nie
Tak pięknie
Kręgosłup pros­tu­je
I wspa­niale po­budza myślenie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 grudnia 2018, 10:29

Nad Renem

Po woj­nie nas­tała cisza
I trwa do te­raz
Cza­sami ktoś za­cyto­wał Schil­le­ra
Al­bo po cichu Goethego
Niedługo jed­nak młodzi Niem­cy
Zaczęli pi­sać coś co trud­no określić
Ein neuer Weg co nie ma opar­cia w przeszłości
Dla mnie na tej ziemi nas­tała cisza
Która trwa do teraz 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 grudnia 2018, 08:11

Kosztem człowieka drugiego

Ja mam pięćdziesiąt lat
Ma myśl jest spraw­na i ok­rutna
I widzę jak in­ny ta­ki drań
Wsadza z łat­wością
Swe słowa w wasze us­ta

Mój wzrok już nie ten sam
Lecz widzę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 7 grudnia 2018, 18:34

Narodziny biznesu

Myślą przy ko­rycie
Dy­rek­torzy opasłe ka­bany
Jak tu roz­mnożyć eta­ty
Dla całej rodzi­ny
Od ma­my i ta­ty

Myślą i oczka swe mrużą
Bo dzwo­nią i proszą zat­rudnij
Trze­ba wy­naleźć powód rzeczo­wy
By [...] — czytaj całość

wiersz • 7 grudnia 2018, 08:29

Obrazy - oni

A prze­cież ona

Przed­sta­wiła się do­ty­kiem dłoni

Chłod­na i sub­telna

Trochę niepew­ności


Oczy do­pełniły ob­raz

Kielich pełny i uczci­wy


W chwi­li tam­tej

Imię nie miało znacze­nia


W cza­sie i przes­trze­ni

Dwo­je ludzi


Zanurzeni 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 grudnia 2018, 17:56

O Ojcu Rydzyku

Jadą po człowieku
By błotem ob­le­pić
Py­tam się za­tem
Cóż złego na Bo­ga
Zro­bił ten człowiek 

wiersz • 5 grudnia 2018, 07:57

Obrońcy demokracji

Pachołki które zaz­wyczaj mijałem

Usłyszałem jak narzekały

Że one nie będą spo­koj­nie już stały

Choć w sta­nie wojennym

Jak to pachołki nie narzekały

Studzien­ki ryn­szto­ki i kloaki

Z oburze­nia choc bez zrozumienia

Pod­niosły swe siedzenia

Na­wet krawężnik który stał za okupacji

Te­raz zastąpił mi drogę

W ob­ro­nie demokracji 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 1 grudnia 2018, 07:10

Ja jestem

Ja jes­tem
I ty jes­teś
Ale i oni są 
A wy pat­rzy­cie
I się dzi­wicie
W swych ok­nach
Krzy­wicie od wad
Co względem was
Są brud­ne i złe
A ja nie widzę te­go źle
Bo jes­tem w tym miej­scu
Co chcę
I tkwię roz­pycham się
Więc jestem........
.............................
Lub nie ma mnie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 30 listopada 2018, 22:00
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 17:24RozaR do­dał no­wy tek­st Odpadam

wczoraj, 08:51RozaR sko­men­to­wał tek­st Dobry kel­ner nie ser­wu­je [...]

przedwczoraj, 12:59RozaR sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

16 grudnia 2018, 20:05RozaR sko­men­to­wał tek­st Humoreska nie­dziel­na

15 grudnia 2018, 05:08RozaR do­dał no­wy tek­st Sztyletowanie

15 grudnia 2018, 05:07RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

14 grudnia 2018, 09:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

13 grudnia 2018, 22:10yestem sko­men­to­wał tek­st Wieszanie

13 grudnia 2018, 13:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Strzelali do nas bo [...]

13 grudnia 2018, 10:29RozaR do­dał no­wy tek­st Wieszanie