RozaR

389 tekstów – auto­rem jest Ro­zaR.

Pamięci Mazowieckiego

Przy­myka­my oczy na grzechy
Ja­ko chrześcijanie
Na Bos­kie ra­miona
Spra­wied­li­wość składa­my

Pat­rząc w przyszłość
Naiw­nie cze­kamy

Gru­be kres­ki i win da­rowa­nie
No­we ofiary zrodziły
Przestępców wy­niosły
Resztę po­dep­ta­no

Pat­rząc w przyszłość
Daw­na go­rycz przebija

Zmiany nie było
Przeklętym kon­cesje wy­dano
Rwać to płótno z rozpędem
Niedoszli wi­siel­cy

Którym darowano 

wiersz
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 08:12

Wracasz

opi­suję ciebie
jak im­pres­jo­niści
jas­krawą barwą
na tle je­sien­nym
wil­go­cią roz­my­tym

za­miast słońca
uśmiech jas­nością oz­naczę
lu­bię gdy wra­casz
ot­wieram drzwi
na tym obrazie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 16:40

Chory

Cho­rował chro­nicznie
Na an­tykle­ryka­lizm
Uwierał mu An­to­ni
Oj­ciec dy­rek­tor przy­duszał
A kaczyzm go słabił

Ten zes­taw chorób
Nie­chyb­nie by go za­bił
Gdy­by w porę
Wy­bor­czej nie odstawił 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 kwietnia 2017, 23:14

Za murami Jerycha

Jak było
Wys­tar­czy pomyśleć
Ile było po­lic­ji w get­cie
By dwieście tysięcy
Za łby wywlec

Kto za­tem pozostał
I czuł się oszukany
Bo cho­ciaż wydawał
Sam nie chciał
Być wydany

Czym się unieśli
Sy­nowie Mojżesza
Że strze­lać zaczęli
Do tych którym wcześniej
Swych bra­ci od­da­li

Nie poszli jak tam­ci
Do ga­zu w po­korze
Unieśli gniew­ne swe dłonie
Zdrajców czy bo­haterów
Od­po­wiedz im Boże 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 kwietnia 2017, 13:21

Zwolennicy Barabasza

Gdy jeszcze żył
Ob­wi­niali go by potem
Ob­rażać i grozić
Czy­nili tak by nikt go nie żałował
Ani nie czy­nił podejrzeń
Gdy go już zabiją

Tak czy­niono wielokroć
Tym ra­zem jednak
Ofiara miała brata
Które­go śmierć nie do­sięgła
Więc poczęli krzyczeć
Szko­da że ten dru­gi nie zginął

A po­tem mu złorzeczyli
Os­karżając na wiele sposobów
Pod­burza­li prze­ciw­ko niemu
A ci którzy uwierzyli
Opo­wie­dzieli się ponownie
Za Barabaszem 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 kwietnia 2017, 07:29

O to chodziło ( Balcerowicz)

Bal­ce­rowicz mu­si odejść
W głowach pol­skich zos­tało
Ka­baret opo­nentów ośmieszył
I tak być miało

Rzu­cić na żywioł i na ko­lana ?
Dla mnie to pi­jak
Co włas­ny dom ze 
Sre­ber ok­ra­da

Ta kukła prog­no­zuje i pou­cza
Prze­ciętne­go Polaka
Puszczają ten bełkot
Z upo­rem maniaka 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 kwietnia 2017, 09:03

* * *

Do­tykam rąk twych
Jak kru­cyfik­su
Z pietyz­mem kun­sztu twórcy - Bo­ga

Jest w nich
Zgrab­ność go­tyku
I siła ko­biece­go in­styn­ktu

Jest człowieczeństwo
Co goi ra­ny nie­szczęśników
Z up­rzej­mością codzien­ność łagodzi

Do­tykam i ok­reślam dzieło
Siły i ak­sa­mitu
W jed­nym tyl­ko z Tobą dotyku 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 kwietnia 2017, 22:49

Ostatnie tango

Gdzieś tu lub tam
Na końcu świata
Mi­niesz się z nią lecz wzrok odwraca

I twe i jej spot­kały oczy
Łap szczęście swe
Bo już odchodzi

I więc co rusz
Nad­sta­wisz ucha
Co w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 2 kwietnia 2017, 10:06

Żywot Antuana

Imiona i naz­wiska dla ułat­wienia czy­tel­ni­kowi oraz so­bie spol­szczyłem . Naj­star­szy syn z ro­du De Satę
Miał na imię Antuan
Był wy­soki i szczupły
Oraz wie­cznie zamyślony
Godzi­nami spoglądał swym smut­nym wzrokiem
Na tętniącą życiem ulicę handlową
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 marca 2017, 11:53

Teczki

Czym były fak­ty praw­dy i żale
Na dud­niącej ziemi
Na rucho­mej ska­le
Niepew­nej przyszłości
Co idzie w pochodzie
Z naiw­nością ludzi
Ku­pionych przy sto­le
Bez dro­gi ucie­czki
Cy­rog­raf bez­pieki
Pod­pi­sać odet­chnąć
Ten pod­pis i tak
Koszt był niewiel­ki

Co znaczą dwa słowa
Przep­ro­sin w wol­ności
Przy­pom­nieć i od­rzec
Uległem wy­baczcie
Żyć chciałem
W sys­te­mie co ob­darł
Z godności 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 marca 2017, 21:27
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Pamięci Ma­zowiec­kiego

wczoraj, 02:55yestem sko­men­to­wał tek­st Wracasz

wczoraj, 01:05skorek sko­men­to­wał tek­st Chory

przedwczoraj, 20:29RozaR sko­men­to­wał tek­st SEX

przedwczoraj, 16:42RozaR sko­men­to­wał tek­st SEX

21 kwietnia 2017, 23:48skorek sko­men­to­wał tek­st Chory

21 kwietnia 2017, 20:42wdech sko­men­to­wał tek­st Zwolennicy Ba­rabasza

21 kwietnia 2017, 20:37yestem sko­men­to­wał tek­st Zwolennicy Ba­rabasza

21 kwietnia 2017, 20:33wdech sko­men­to­wał tek­st Zwolennicy Ba­rabasza

21 kwietnia 2017, 20:17yestem sko­men­to­wał tek­st Zwolennicy Ba­rabasza