RozaR

401 tekstów – auto­rem jest Ro­zaR.

Zgwałcone dzieci z Bullerbyn

Trud­no o większą hańbę
Niż wasza Ery­ku i Rod­gerze
Bo w por­tach i miasteczkach
Hu­nowie hańbią wasze ko­biety

A wy odpłynęliście
Nie ma was tu 
Nie słyszy­cie płaczu żon
I krzy­ku córek

Odeszliście do krain baśni
Ogłuszył was śpiew sy­ren
Ośle­pił spokój
Pop­rawność ska­zała na potępienie 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 06:29

Do kobiety

To­bie też
Na­pisa­no ma­nifest
Przeczy­tałaś wol­ność
A chodziło o za­wiść

Two­je poświęce­nie
Naz­wa­no kurzą posługą
A twój mężczyz­na
Stał się gnuśnym op­rawcą

Haczy­kiem oka­zały się
Pra­wa pod­sta­wowe
A te ziar­no co zgniło
Lecz plon wy­dało - prze­mil­cza­no

Spraw­ny adwokat
Mówi do Ciebie
Tak wspak i w oczy
Wy­paczyć życia znaczenie 

wiersz • 26 maja 2017, 21:29

Dzieci z Manchesteru

Dusza jest dziec­kiem
Po śmier­ci dziećmi się sta­jemy
By krzyw­dy nie zro­zumieć
I win­nych nie wi­nić

Dusza jest tyl­ko
Szczerą is­totą
By po chmu­rach biegała
I praw­dy nie znała

Dusza jest dzieckiem [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 maja 2017, 22:34

Rodzina Eryki

Rodzi­na Ery­ki

Rodzi­na Ery­ki to zes­taw
Złożonych pos­taw
Wszys­cy są wy­raźni
Jak bar­wy os­tre

Fi­lip jest chyt­ry
I niejed­ne­go naciągnął
Lecz nikt z rodzi­ny
Nie po­magał ty­le

Je­go żona Ery­ka
Jest fleg­ma­tyczna i [...] — czytaj całość

wiersz • 22 maja 2017, 16:50

Jakub

Opa­dam z sił Ja­kubie
Bra­kuje mi two­jej wiary
Która sta­wia na no­gi
I karze iść nap­rze­ciw

Bra­kuje mi też od­wa­gi
Pat­rzę z podzi­wem
Ta twą szcze­rość
Choć wiemy to sa­mo

Myśl jasną i oświeconą
Spokój co zwal­nia
Bi­cie ser­ca
Umiar­ko­wanie w słowie

Od­wra­cam głowę
Gdy po­mylisz znacze­nia i sens
Jes­teś pot­rzeb­ny
Ja­ko przykład

I będę cię tworzył 

wiersz • 22 maja 2017, 16:42

Totalitaryzm

To­tali­taryzm

To­tali­taryzm to znaczy wszędzie
W urzędach woj­sku szkołach
W sądach i na es­tra­dach
Wte­dy i te­raz
Został
Na mu­rach i w głowach
W por­tfe­lach eme­rytu­rach
Ka­rierach i ty­tułach
Na­wet w gro­bach pod gro­bami
Zos­tał
W rodzi­nie i sąsiadach
W teczkach do­nosach
Ban­kach fir­mach kor­po­rac­jach
Ga­zetach i ki­nie
Zos­tał
Złama­nych życiory­sach
Na emig­racji i w dołach
Pręgach na plecach
Pal­cach złama­nych
Został 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 maja 2017, 12:56

Za Staszka

Za Staszka

Nie ma wy­bacz
Za Staszka Py­jasa
Za grzechy par­szy­we
I kłam­stwa wydziału

Za gęby mor­derców
I pięści ban­dytów
Za gardła co kłamią
Ścisnąć i prawdę wydusić 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2017, 22:06

Nowi ludzie

No­wi ludzie

Wszys­cy pochodzą z og­rodów
Ziemi praw­dzi­wej
Or­ki je­sienią
I traw py­lenia

Wyszli na służbę do mias­ta
Po­między be­tony
Pob­ledli i zmiękli
Pa­piery czy­tając

 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 maja 2017, 16:45

Lewizna

Le­wiz­na

Od ba­rykad Pa­ryża
Przez śmier­ci gułagi
Po tru­py Kam­bodży

-Lewizna

We krwi ręko­ma
Baz­grze na murze
W szkołach przew­ra­ca

Le­wiz­na

Bez czci i sza­cun­ku
God­ności i miary
Bra­ter­stwem gębę wy­ciera

Le­wiz­na

Matka [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 maja 2017, 09:25

Kłamca

Kłam­ca

Du­sisz mnie
Jes­teś i tak
Ko­lej­nym pre­toriani­nem
Po­dob­nie śmier­dzi pi­jak

Two­je kłam­stwo jest niepoczy­tal­ne
Nie wiem cze­mu służy
Póki się nie do­kona
Wte­dy uciek­niesz

Wrócisz jut­ro
Na szpal­tach rub­ry­kach
W sze­regach lichwy
Z od­kurzaczem na sprze­daż

Ba­dam twoją ana­tomię
Jak zwłoki człowieka
Wy­paczo­ne mu­tacją
Tak da­lece obce 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 maja 2017, 07:36
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 08:34natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zgwałcone dzieci zBul­lerbyn

24 maja 2017, 22:30RozaR sko­men­to­wał tek­st Telewidze z Te­leziemi

24 maja 2017, 22:25RozaR sko­men­to­wał tek­st Fe­nomyn dziesiątki

14 maja 2017, 23:31Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lewizna

10 maja 2017, 07:50RozaR sko­men­to­wał tek­st Cień real­ności

10 maja 2017, 01:23skorek sko­men­to­wał tek­st Lewizna

8 maja 2017, 09:33fyrfle sko­men­to­wał tek­st Lewizna

7 maja 2017, 19:51RozaR sko­men­to­wał tek­st Nieprzeceniona Słod­kość kwitnących cze­rem­ch [...]

7 maja 2017, 14:40RozaR sko­men­to­wał tek­st Nieprzeceniona Słod­kość kwitnących cze­rem­ch [...]

2 maja 2017, 23:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Wzajemnie