RozaR

354 teksty – auto­rem jest Ro­zaR.

Pytania o Owsiaka czyli stop frajerom i oszustom

Jak to się stało
1) Kto wsadził Ow­siaka i Wo­jewódzkiego do Ja­roci­na na fes­ti­wal pun­ko­wy, wcześniej było dob­rze bo nieza­leżnie . 
2) Kto wsadził Ow­siaka do TV . Był to­tal­nie pro­mowa­ny po­tem miał prog­ram ,,róbta [...] — czytaj całość

felieton
zebrał 2 fiszki • 15 stycznia 2017, 23:16

Tato boli

-Ta­to bo­li
-Ta­to bo­li
No a gdzie
-Tu i tu 
Dob­ra już leczy­my
Całuje­my w pa­lec
Lek­ko ma­suje­my
Dmuchnij w ucho
A ja dmuchnę to­bie
Te­raz całus dru­gi
Te­raz po­daj dłonie
A ja po­dam to­bie
No i jak ?
-Już nie bo­li 
No i o to chodzi 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2017, 20:09

Jak kojarzysz księdza

Ja wiem bo tam byłem
Tam gdzie te­raz wy i wy 
Myślałem tak sa­mo
Naj­pierw drwiłem
Te­raz chwalę
To nie przy­padek
Że ska­zili nas
Zaścian­kiem oszus­ta­mi a na­wet pe­dofi­lią
Dla mnie te­raz są 
Mis­jo­narza­mi na krańcach świata
Co umierają wraz z wier­ny­mi
Męczen­ni­kami za oj­czyznę
Pas­terza­mi oracza­mi i og­rodni­kami
Dla nas 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 stycznia 2017, 19:52

Moralność epoki

Szlachet­ności nie wy­magaj­cie
Gdy gułagi pełne
I ko­miny dy­miące
Rękę po­daj­cie im 
Z mrozów i czer­ni
Idziemy ra­zem
Ska­zani na siebie
I tak skrzywieni 

wiersz • 13 stycznia 2017, 00:00

Estetyka dziś

Zbyszek H. niepot­rzeb­nie się wy­gadał
wy­pap­lał że es­te­tyka jest ważna
i cho­ciaż re­tory­ka na­dal jest par­ciana
to praw­nu­ki Auro­ry po­lubiły modę

Pochodzą z umun­du­rowa­nych rodzin
nau­czy­li się przez po­kole­nia
mówić, pisać, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2017, 08:17

Powrót cienia

Nas­tał pre­cedens
Nikt nie użył prze­mocy

A prze­cież
O to chodziło

Jed­nym pro­wokac­ja upadła
Dru­gim ne­goc­jacje

Nam
Wróciło li­berum ve­to

Przek­leństwo nasze
Śmierć i zniszcze­nie

Nic nie stoi nap­rze­ciw
By pow­tarzać blo­kadę

Zry­wać sejm – posiedzenie 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 stycznia 2017, 20:33

Wiedza o trupach

Jak leżą tru­py
To pat­rzy­cie na nie 
Przez ek­ran

Tru­py leżące
Łopoczą obcą flagą
No­wy porządek

Brak­nie wyob­raźni
Kto za­bijał
I czy słusznie umierał

Afisz - klas­kać pod­niosą
Klaszcze­my
Pow­tarza­my słowa

Ty­le o tru­pach
Wie­dzieć wówczas
Będziemy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 stycznia 2017, 20:26

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

fraszka • 8 stycznia 2017, 14:00

Kogo wspierać kodziarzu miły

A tak się śmiali
Że Rydzy­kowi forsę da­wali
Sta­ruchy mo­hery
Jak­by dzieci nie mieli

Lecz pow­stało dzieło
Ja­kich mało
Pier­wsze wol­ne me­dia
W Pol­sce zbu­dowa­no

Kodzia­rze też tak chcieli
Ty­le że to nie wyj­dzie
Za dużo fałszu
I złodziei 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 stycznia 2017, 11:56

Film ,, służące"

Film ,,służące”

Bar­dzo dob­rze film zro­biony
Jak to czar­ne sprzątały
Białe do­my

Były dob­re spraw­ne i tros­kli­we
A te białe – głupie- złe
I op­rys­kli­we


Film dob­rze zag­ra­ny i na­wet łapie za [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 6 stycznia 2017, 12:21
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:46RozaR sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

wczoraj, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st Spojrzałem

wczoraj, 22:44RozaR sko­men­to­wał tek­st który przychodzi naj­ciszej

wczoraj, 01:02skorek sko­men­to­wał tek­st Estetyka dziś

wczoraj, 00:25RozaR sko­men­to­wał tek­st Estetyka dziś

przedwczoraj, 22:41Saltantem ad mor­tem sko­men­to­wał tek­st Estetyka dziś

przedwczoraj, 22:29RozaR sko­men­to­wał tek­st Jak ko­jarzysz księdza

przedwczoraj, 16:34M44G sko­men­to­wał tek­st Jak ko­jarzysz księdza

przedwczoraj, 02:08Badylek sko­men­to­wał tek­st W oczach

15 stycznia 2017, 23:55MyArczi sko­men­to­wał tek­st Pytania o Ow­siakaczy­li stop [...]