RozaR

369 tekstów – auto­rem jest Ro­zaR.

Andrzejek

http://niezalezna.pl/94537-grabiec-ma-polakow-za-durniow-twierdzi-ze-hadacz-w-spocie-po-nie-wystapil


An­drze­jek to żywa ska­mieli­na
Cu­dow­nej mi­nionej epo­ki
Za­dania i ce­le
Z prog­ra­mu Be­ri i Sta­lina
Teat­rzyk dla idiotów
Którym puściła wyob­raźni sprężyna
Ktoś płacił za 
Gęby do­rabianie
Za spo­ty oszołomów
Wa­riatów spod [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • przedwczoraj, 13:18

Do krzyża

Dro­ga krzyża
Cier­pieniem gnieciona
Im bar­dziej proszą
Tym cięższe ramiona
Spoglądam cierpliwie
Przez la­ta doświadczeń
Prze­konać się miałem
Przyszłości nie zgadłem
Że wyb­rać – wybiorę
Co brałem uśmiechem
W młodości głupawej
Mówiłem dużo choć
Szczerze szukałem
Tak oto uklęknąłem
Pod krzyżem na skale
I odtąd brałem
Co daw­no spisane
Kłaniam się teraz
Przed majestatem
Niedaw­no poznanym
Tej dro­gi człowieka
Idącym przez dzieje
Z Bo­giem związanym 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 lutego 2017, 20:28

Rozbitek - Puzzelek

Sko­rup­ko co pękłaś
Zgnieciona udręką
Zmień się w puzzelka
I od­najdź swe miej­sce
A wszys­tko
Będzie pasować 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 lutego 2017, 13:05

Ubiór kobiety

Cała ra­dość
Męskiego świata
To wygląd ko­biety
Gdy min do siebie
Zmysłowo zaprasza 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 lutego 2017, 20:22

Początki demokracji

Potężny Mścisław
Słusznie zresztą
Zwa­ny Mścisławem
Ku­pił po­kaźne lus­tro
Od kupców z połud­nia

I był to pier­wszy dzień
Od dość już daw­na
Kiedy nikt
Ale to nikt nie zginął

Następne dni
Też okazały [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 19 lutego 2017, 16:27

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

fraszka • 18 lutego 2017, 17:37

Piewcy ugoru

Kto pa­mięta ,,Sta­re Dob­re Małżeństwo" - to wier­szyk o poetach lat siedem­dziesiątych . 


Usy­piam słuchając
Tek­stów kiedyś wzniosłych
Bie­szcza­dy i słońce
Śpiewa­ne w bag­nie
Po ko­lana

Nie dos­trzeg­liście za­razy

Sal­ce­son na haku [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 lutego 2017, 00:21

Gdzieś w pewnej wsi

Ja już tak mam
Be­ret zdejmę
W oczy po­pat­rzę
Gębę obetrę
I każda mo­ja
Tyl­ko Wieśka
Z Gra­bowa się oparła
Ale ona ?
Ja­kaś głupia była

A Ry­siek z Drosze­wa
Jeszcze ma le­piej
Na­wet czap­ki
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 5 lutego 2017, 19:09

Smoleńsk pierwszego sierpnia

Jed­na ta krew
I ludzie ci sami

Z do­mu wspólnego
Zbrod­nią zabrani

Je­den Oświęcim
I Os­tra Bra­ma

Ka­tyń i Charków
I wszys­tkie pow­sta­nia


Tak i Łubian­ka
Jak i War­sza­wa

Jed­na idea
I służba ta sama

Nasz jest Smoleńsk
Po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 lutego 2017, 12:19

Na południu

Niech zak­witnie
Ocze­kiwa­nie
Na no­wo rozbłysną źre­nice
Niech nas­ta­nie ra­nek
Pod prześcieradłem
Które zdradza
Wie­czo­ru wo­jaże
Niech po­ciągnie da­leko
Za­pom­nieć by da­lej
Niech fi­ran­ka tańczy
Gdy drzwi na ta­ras
Sze­roko otwarte 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 1 lutego 2017, 22:38
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 00:51skorek sko­men­to­wał tek­st Andrzejek

przedwczoraj, 10:30natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Do krzyża

przedwczoraj, 10:21RozaR sko­men­to­wał tek­st Do krzyża

przedwczoraj, 08:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Do krzyża

25 lutego 2017, 00:12RozaR sko­men­to­wał tek­st Pokładasz wiarę Spełniasz prag­nienie ser­ca Ar­cy­ważny [...]

22 lutego 2017, 23:48Cris sko­men­to­wał tek­st Rozbitek- Puzze­lek

22 lutego 2017, 13:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Rozbitek- Puzze­lek

22 lutego 2017, 09:12RozaR sko­men­to­wał tek­st Pyk

21 lutego 2017, 00:43RozaR sko­men­to­wał tek­st Nadzieja ma gest Two­jego [...]

20 lutego 2017, 01:24skorek sko­men­to­wał tek­st Początki de­mok­racji