RozaR

492 teksty – auto­rem jest Ro­zaR.

Granica

A niebo było czerwone
Pur­pu­ra po ho­ryzont
Wie­czor­na zmiana war­ty
Nad pus­ty­nią

Wiatr przy­cichł
Kon­tur żołnie­rza na czer­wieni
A nad nim he­likop­ter
Strażnik tej ziemi

Na ziemię z pia­chu i ro­py
Przyszli na­jem­ni­cy
Dla ich panów nie ma praw
I nie ma granicy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 15 kwietnia 2018, 20:41

Wiatry znad zatoki

Póki mnie wiat­ry cza­su zegną do ziemi
Od­no­wię mo­je wspom­nienia
Na piac­ca wi­no białe będę próbo­wać
I kawę po­pijać z piękną ko­bietą

Nad ra­nem przez bal­kon na via
Fi­ran­ka za­tańczy fok­stro­ta
A [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 marca 2018, 20:24

Co kraj to obyczaj :-)

Za przyczyną me­dial­nej fa­li hej­tu po­niżającej Po­laków w wielu kra­jach uz­nałem że nas­tał czas by opi­sać to zja­wis­ko. Te­mat wy­daje się niez­wykle roz­wo­jowy oraz god­ny ba­dań nauko­wych.

Łaj­dac­two ro­syj­skie jest rubaszne
głupa­we i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 28 marca 2018, 14:18

Krzyk

Uk­rzyżuj uk­rzyżuj krzyczeli

Kapłani i ich zwo­len­ni­cy opłaceni

I ci co nie ro­zumieli dlacze­go i kogoZeb­ra­nym na pla­cu udzielił się krzyk

I wnet pra­wie wszys­cy wołali

Ukrzyżuj


Wo­bec cze­go Piłat rozłożył ręce

Wte­dy wy­ciągnęli dziecko

Za po­mocą szczy­piec i haków


Wys­sa­no wówczas

Te drob­ne szczątki

Z brzucha matki


Chrys­tu­sa maleńkiego

We krwi całego

Ukrzyżowanego


W ręcznik pa­piero­wy owineli

I aby nie zmartwychstał

Spalili 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 25 marca 2018, 22:28

Wiedźmy

Wyszły wiedźmy

I bu­tami tupały

Nie będziemy

Z dow­nem rodziły

Zabijemy

A nie oddamy 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 marca 2018, 22:36

Jaki samorząd ?

Skon­denso­wany frag­ment auten­tycznej roz­mo­wy- (naz­wy miast i imiona zmieniłem)


Wi­tuś ja­ki samorząd

I ja­ki pre­zydent Olsztyna

To co po­wie Zbyszek

Reszta ro­bi bez szemrania


W Kiel­cach Ja­nek z Bolkiem

Na spółę ro­bią Bun­ga bunga

Tam debatują

Jak na radzie miasta


Wituś [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 marca 2018, 22:11

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 22 marca 2018, 22:09

Bierzmowanie (czym jest)

Jes­teś jak drzew­ko młode
Co łat­wo wyr­wać z korze­niami
Zgiąć złamać lub poz­ba­wić owoców
Dla­tego człowieku młody
Trze­ba cię wzmocnić
Byś wstał gdy upad­niesz
Głowę od­wrócił od grzechu
Po­wie­dział nie 
Gdy przyj­dzie ta krzy­wa godzi­na
Jes­teś jak drzewo
Co po­win­no zak­witnąć
I wy­dać owo­ce
Dla­tego niech spłynie na Ciebie
Duch Święty 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 20 marca 2018, 19:35

RPA

Oto eksperyment

black and white

na do­le Afryki

państwo no­wo zrodzone


Oto stan rzeczy

co wy­powie­dzieć nie można

że mor­dują w miesiącu

około tysiąca


Oto rasiści

wte­dy czy teraz

kto liczy tam trupy

łez i krwi kałuże


Oto diamenty

I kas­ta światowa

głupim ideały

tam śmierć dla [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 marca 2018, 08:07

Sztorm

Sztorm
Może morze być łas­ka­we ?
Morze dla ry­baków ow­szem może
Może morze ry­bek da im trochę
Może ale morze dziś nie może
No bo ry­by są po morze 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 12 marca 2018, 10:37
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 kwietnia 2018, 20:41RozaR do­dał no­wy tek­st Granica

15 kwietnia 2018, 20:30RozaR sko­men­to­wał tek­st jeszcze bym pos­pała jak wios­na [...]

13 kwietnia 2018, 20:30RozaR sko­men­to­wał tek­st Epitafium Ofiary Sza­riatu

13 kwietnia 2018, 17:04RozaR sko­men­to­wał tek­st Obłoki i zorze

13 kwietnia 2018, 17:02RozaR sko­men­to­wał tek­st Epitafium Ofiary Sza­riatu

3 kwietnia 2018, 10:06carolyna sko­men­to­wał tek­st Wiatry znad za­toki

1 kwietnia 2018, 11:20fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wiatry znad za­toki

31 marca 2018, 21:05RozaR sko­men­to­wał tek­st Fruto del tiem­po

31 marca 2018, 20:24RozaR do­dał no­wy tek­st Wiatry znad za­toki

31 marca 2018, 15:34RozaR sko­men­to­wał tek­st Popielec