RozaR

440 tekstów – auto­rem jest Ro­zaR.

Polscy naziści

Mój dziadek był nazista
Choć wal­czył z nazistami
I bab­cia tez nazistka
Choć próbo­wali ją zabić
Wuj­ko­wie to naziści
Choć przez nich niewoleni
A ku­zyni me­go ojca
Tez naziści
Choć żyw­cem spaleni
I ja też zos­tałem nazistą
Bo jes­tem patriotą
I antykomunistą 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 listopada 2017, 12:59

Rasistowskie pytania

Pod­czas mar­szu nioepod­ległości ja­kiś młody człowiek stwier­dził że Murzy nie może zos­tać Po­lakiem .
Przez co ruszyła na niego fa­la kry­tyki w kra­ju i zag­ra­nicy . 
Ja te stwier­dze­nie wier­szem roz­pra­cowałęm . 

Czy [...] — czytaj całość

wiersz • 14 listopada 2017, 09:01

Win darowanie

Ten co od­wra­ca od ofiar
Za­bitych lub oszu­kanych
Tych słabych co stra­cili
Życie pos­ta­wiw­szy na sza­li

Ten co ze zdrajcą
Us­ta­wia w sze­regu
A nie mści zdradzonych
O świ­cie

Te­mu na równi
Sta­wiać win­niście
Na ryn­ku
Szubienicę 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 11 listopada 2017, 19:51

Sędziowie

Oto sędziowie
Dz.wki i gno­je
A reszta cicho
Te­mida kuśty­ka

Ra­zem po cichu
Rżnąć ciągnąć i łapać
A ci uczci­wi są cicho
Te­mida kuśty­ka

Prze­cisną się kan­ty
Przez ucho igiel­ne
A w oczy po­gar­da
Bez­pra­wia kas­ta mo­car­na

Im kamienice
Nam Pol­ska
..dos­twem czerwonym
Par­szy­wa


,,Wszys­cy won -Bez wyjątku !" W.Cejrowski 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 listopada 2017, 20:14

Diabeł w czystej postaci - samospalenie

Skal­ku­lowa­na obłuda
Jest w mym mniemaniu
Is­totą zła

Kiedyś pe­wien ubek w cza­sach ko­muny
Po­wie­dział do opo­zyc­jo­nis­ty
,,tak zro­bimy że twoi będą prze­ciw­ko tobie”

Za ja­kieś lat trzydzieści znowu
Nakręci­li sprężynę pro­pagan­dy
I je­den taki [...] — czytaj całość

wiersz • 31 października 2017, 12:31

Futryna

Jak zwyk­le wie­czo­rem
Wy­mam­ro­tam swe sny
Oprę o futrynę
Co żeg­na mnie nad ra­nem

Wy­powiem zapomnę
A jed­no co chcę
Pozwólcie mi być szczęśli­wym

Gdy powrócę to cze­ka
Wier­na jak pies co nig­dy nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 października 2017, 22:19

Przed 10.04.2010

wier­sz sprzed pa­ru lat


Pow­tarzać będę
I nie ugnę
Świad­kiem byłem
Pow­ro­tu nawały
So­wiec­kiej narracji

Szła pieśń pogardy
Dla was byście ulegli
Myśleć przestali
Jeszcze przed godziną
Upad­ku też waszego

Byłem świadkiem
Od­po­wie­dzi szukałem
W oczach kpiących
Tępych i zdziwionych
Zos­tałem oszołomem

I gdy nas­tał dzień
Jak błysk Hiroszimy
Wy­jas­nił mar­sz propagandy
Jak zęby bestii
Przed oczy stanęły

Uleg­li od fali
Dźwięku jazgotu
Me sios­try i bracia
Po dziś dzień
Prze­ciw­ko swoim

Jak mur Ju­dasza podzielił
Sta­wiany z gli­ny i srebra
Na kar­kach naszych
Quo Vadis
Boże drogi 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 października 2017, 10:01

80-90

Ja dob­rze pa­miętam
Jak dzi­siaj to widzę
Zap­cha­ne gra­nice
W ko­lej­ce na mro­zie
Ko­biety kucające
Przy drodze

Pa­miętam też in­ne
Na bru­kach Pa­ryża
W Ham­burgu i Rzy­mie
Córki Po­laków
Spod Mon­te Ca­sino

Reformę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 20 października 2017, 20:48

Apolityczny kościół ?

Wszys­tko ma wy­miar po­lityczny
Na­wet pi­cie her­ba­ty
Bo przez nią też
Woj­ny się toczyły
A co do­piero kościół

1) Nie będziesz miał Bogów cudzych prze­de Mną,
An­ty­niemiec­kie
2) Nie będziesz brał imienia Pa­na Boga [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 19 października 2017, 12:13

Jestem szczęśliwym Polakiem

To je­dynie pro­jekt wier­sza - jed­nak pub­li­kuję bo te­mat na to zasługu­je

Ja jes­tem szczęśli­wym Po­lakiem
Zbieram żni­wa nadzwyczaj bo­gate
Za­miast ka­zamatów
Widzę w ki­nie piękne ob­ra­zy
Których nap­rawdę nie ma 
Za­miast mro­zu Sy­berii
Czuję ciepło połud­nia
Za­miast mor­dy Sta­lina
Mówił do mnie pa­pież Woj­tyła
Widziałem upa­dek czer­wo­nej za­razy
A os­tatnio złodziej­skiej ban­dy
Jes­tem szczęśli­wym Polakiem 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 17 października 2017, 15:22
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:05szpiek sko­men­to­wał tek­st Polscy na­ziści

wczoraj, 15:41Irracja sko­men­to­wał tek­st Polscy na­ziści

przedwczoraj, 22:44marka sko­men­to­wał tek­st Polscy na­ziści

przedwczoraj, 22:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Polscy na­ziści

18 listopada 2017, 12:59RozaR do­dał no­wy tek­st Polscy na­ziści

15 listopada 2017, 07:25RozaR sko­men­to­wał tek­st Wolna wo­la

15 listopada 2017, 07:24RozaR sko­men­to­wał tek­st Głask

14 listopada 2017, 16:14Thé vert sko­men­to­wał tek­st Futryna

14 listopada 2017, 11:46RozaR sko­men­to­wał tek­st (...) wzbudzo­na wib­racją obezwład­nienia

14 listopada 2017, 09:01RozaR do­dał no­wy tek­st Rasistowskie py­tania