RozaR

422 teksty – auto­rem jest Ro­zaR.

I dobrze

Two­je row­ki dołki zagłębienia
Ku­se myśli i wes­tchnienia
Te wie­czor­ne i po­ran­ne
Na dob­ra­noc prze­budze­nia

Nie po­gadam
Słów nie trzeba 

wiersz • wczoraj, 22:50

Na dobry dzień

no­wy po­ranek
i no­we niebo
co kar­mi oczy
ludzie pewnie
też się uśmie­chną
jes­teśmy ra­zem
i tym po­ran­kiem od­dycha­my

dob­re­go dnia
na je­go
przywitanie 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 września 2017, 08:24

Murzynek Bambo

Murzy­nek Bam­bo w Euro­pie już mieszka,
Ma czar­ny cha­rak­ter ten nasz koleżka.

Uczył się pil­nie przez całe ranki
Ze swej is­lam­skiej pier­wszej czytanki.

I gdy do do­mu z mecze­tu wraca,
Bi­je i gwałci to je­go praca 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 11 września 2017, 22:51

Prawo do polskości

Od­bieram ci pra­wo le­waku
Do pol­skości
Za wiarę w siłę swej wie­dzy
Za brak sza­cun­ku dla dwóch ty­siącle­ci
Za­bieram ci pra­wo
Jak twe­mu oj­cu głupiemu
Czer­wo­nemu zdraj­cy
Ko­muny wyznawcy
Zwias­tu­nie
Śmier­ci i biedy

Od­bieram pol­skość
To­bie złodzieju
Co miary nie miałeś
Gdy suk­no z cho­rej mat­ki
Chci­wie rwałeś

Od­bieram to­bie Pol­skę
Zdraj­co agen­cie
Od Gib­ralta­ru po Smo­leńsk
Cze­kam na ciebie
Cze­kam w zemście 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 25 sierpnia 2017, 21:54

Śmierć legendy

Gdzie są zac­ni
Co mie­czem cnót bro­nili
Gdzie ci co dla praw­dy
A bra­ter­stwo w ser­cu mieli

Ry­cerze

Zab­rakło mi Cie­chow­skiego
O Czecze­ni śpiewał
O dzi­wo nie dożył
Jak Niemen co komunie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 sierpnia 2017, 20:53

Nowy czas

Le­we in­te­resy
Le­we pieniądze
Le­wi biz­nesme­ni
Ban­ki koszer­ne

Ho­dow­cy le­wiz­ny
By krzyczała
Ro­zumu nie miała
Głupia była

Przyk­ryła le­we biz­ne­sy
Ciem­na ideę
His­to­rię i zbrod­nię
Ko­munę i głód


Krzyż ze skały i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 sierpnia 2017, 08:12

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 20 sierpnia 2017, 08:10

Głupi urlop

Tu­taj wy­baczcie
Nie byłem
Gdzieś in­dziej ba­wiłem
Leżałem drze­małem
Kąpałem opa­lałem
Jadłem nic nie myślałem
No trochę czy­tałem
Trochę naz­myślałem
W kar­ty grałem
Zbrązo­wiałem
No i pi­wo piłem
A po­tem wróciłem 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 17 sierpnia 2017, 21:02

Na Piotra Fronczewskiego

Nie skruszyła su­mienia
Krwa­wa nie­dziela
Nie ugięła Wo­la po­legła
Nie po­wie­dział nic

A głos ma 
Co kruszy i niesie
Jak echo po le­sie

Ni czer­wo­na za­ra­za
Ni ciała zmie­sza­ne
W trum­nach zakazane

Nie zmie­rziła go ba­ba
Co w oczy kłamała
Że tam ko­pa­ne
I dob­rze ba­da­ne

Te­raz po­wie­dział

Że te sądy
Co tak bolały
Spra­wied­li­wością okazały 

wiersz • 9 sierpnia 2017, 22:26

Tylko jedną kózkę

Gdy­by choć kózka była
Lub na ku­ry poz­wo­lenie da­li
Kro­wa to byłby luk­sus
Ale nie wol­no
Nie lzia
Bo za­biorą i wsadzą
A mat­ka z oj­cem prze­padną
A one sa­me
Zos­taną
Gdyby [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 6 sierpnia 2017, 17:16
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 22:58RozaR sko­men­to­wał tek­st LADY PA­WIAN­NA

wczoraj, 22:57RozaR sko­men­to­wał tek­st róża wód

wczoraj, 22:56RozaR sko­men­to­wał tek­st anal(fabetka)

wczoraj, 22:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I dob­rze

wczoraj, 22:54RozaR sko­men­to­wał tek­st kochanie

wczoraj, 22:50RozaR do­dał no­wy tek­st I dob­rze

20 września 2017, 22:27RozaR sko­men­to­wał tek­st Na pi­neskębez łeb­ka

20 września 2017, 22:26RozaR sko­men­to­wał tek­st ***Rozpuszczalna z pianką

20 września 2017, 22:24RozaR sko­men­to­wał tek­st ...Kolory

20 września 2017, 22:24RozaR sko­men­to­wał tek­st nieboskłon