RozaR

470 tekstów – auto­rem jest Ro­zaR.

Przysięga

Przy­sięgam ci obiecy­wać
A także słuchać
Bzdur twoich
Pochylę się nad twym światem
Zna­jomych blis­kich
I wczo­raj poz­na­nych
Za mą uwagę
Po­niżysz mnie zrównując

Wcześniej drwiłem
Ci pros­to w oczy
Że nap­rawdę pot­rze­bujesz
Zad­ba­nego idioty

Jeszcze czas by roz­wiązać umowy 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2018, 21:41

Chaim Rumkowski

Chaim Rum­kow­ski
Get­to Łódzkie

Od­dajcie nam dzieci
Od­dajcie bo od­dać mu­sicie
Gdy płakać przes­ta­niecie
No­we zro­bicie

Od­dajcie nam ojców i mat­ki
Starców i cho­rych
By resztę ra­tować
I siebie zachować 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 lutego 2018, 15:35

uginanie

Ugi­nanie

Bądź cicho
Niech mówi
Upa­dek człowieka

Jest zbyt sub­telny
By pros­to­wać go 
Ko­wala techniką

Ma pra­wo
A ty bądź -by
Wysłuchać jej audycji
O ludzkiej słabości
A później
Zos­tań

Czas mu­si się do­konać
Minąć jak wzburzo­na wo­da
Na morzu lub choćby
W szklan­ce je­dynie

Zos­tań i cze­kaj

Usłyszy­cie muzykę 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 lutego 2018, 19:39

Żal mi Chasydów

Żal mi Chasydów
Biedo­ty z dziel­nic War­sza­wy
Jak za no­gi i włosy
Po bru­ku ciąga­ni
Dep­ta­ni
Wraz Żydów godnością
Z ok­na Ic­cha­ka Ka­cenel­so­na
Roz­pacz pi­sana
Trwo­ga bez­silność i wstyd
Tak o zbrod­niach Żydów
Pisał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 lutego 2018, 20:52

Szmalcowniku ( złote żniwa)

Szmal­cowni­ku


Szmal­cowni­ku przeklęty
Co wy­dałeś na śmierć
Ko­bietę z dziećmi małymi
Po­tem wziąłeś co chciałeś
Parę meb­li i ub­rań
A tam­tych pow­lekli

Szmal­cowni­ku bez li­tości
Ludzkich odruchów
Żalu za ni­mi nie miałeś
Nie od­pro­wadziłeś ich wzro­kiem
Tyl­ko po szufladach
Chci­wie szpe­rałeś

Fo­tog­raf zna wszys­tkich
Szczególnie bo­gatych
Gdy przyszli So­wieci
Icek Gol­dszyld
Miał już listę
A pod­kreślo­ne czer­wo­nym
Żony Pol­skich oficerów
Rodzi­ny i dzieci 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 4 lutego 2018, 14:12

Post żydokomuna

Co wam jeszcze trze­ba
By po­kazać
Co można zro­bić z człowieka
Wcisnąć mu kiełbasę do ucha
Aż wy­powie co chcą
Co każą co ma być i będzie
Żyd był ofiarą Po­laka
Czy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 lutego 2018, 23:37

Pamięć moja

Pa­mięć mo­ja


Pa­mięć mo­ja pa­mięta zbyt wiele
Ob­ra­zy włas­nej i ob­cej krzy­wiz­ny
Wyk­rzy­wiam gry­mas i oczy przew­ra­cam
Gdy przed nie ob­ra­zy pa­mięć mi wra­ca

Pa­miętam ek­spertów co dziś już ich nie ma 
Docentów [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 28 stycznia 2018, 22:38

Biskupi

To było pew­ne
Śpiewa­no od daw­na
Ten żart po­nury z Polaków

Wszak cień padł
Na wszys­tkich
Upadłym pur­purę da­wano

Trze­ba moc­no ufać
W Boską opat­rzność
By na­dal ich sza­nować

Kto nie wierzy?!
W cy­rog­raf podpisany
Przez bis­kupów

W ich zdradę
Ab­dy­kację z mis­ji
I by­cia pasterzem

Niech pier­wszy weźmie
Ka­mień ciężki
I w lus­tro uderzy

A odłam­kiem szkła nową
Rysę uczy­ni
- Obok szwedzkiej 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 stycznia 2018, 14:54

Ksiądz Stefan Niedzielak

Nieda­leko w Magdalence
Ko­muna miękko lądowała
Ale w międzycza­sie
Przyszła do niego na plebanię
I za te krzyże katyńskie
Krzyż mu złamała


I nic się nie stało
Mor­der­stwa nie było
Mi­nutę ciszy wycięto
Tak właśnie
W ten sposób
Trze­cią RP [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 stycznia 2018, 11:41

Stanisław Suchowolec

Pa­mięci bru­tal­nie za­mor­do­wane­go wyjątko­wego księdza i Po­laka

Za dużo miał w so­bie
Pol­ski i od­wa­gi
Wiary i Bo­ga
Zbyt wiele by żyć
I mówić
Te­raz i później
Czy­li dziś
Byłby świadec­twem
I mu­rem wa­row­nym
Ko­mu za­leżało
Wszak był już
Ko­niec za­razy
A jed­nak
Jeszcze nie 
Jeszcze nie wówczas
Dla­tego na­dal
Za­bija­no Polskość
Ta śmierć
Wska­zuje pal­cem in­ten­cje
I po­maga zro­zumieć
Czym był czas
Trze­ciej Rzeczypospolitej 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 16 stycznia 2018, 20:06
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 19:16RozaR sko­men­to­wał tek­st Autostrada do...  

przedwczoraj, 15:38carolyna sko­men­to­wał tek­st Przysięga

przedwczoraj, 15:04onejka sko­men­to­wał tek­st Przysięga

18 lutego 2018, 03:10RozaR sko­men­to­wał tek­st Przysięga

17 lutego 2018, 22:58Papużka sko­men­to­wał tek­st Przysięga

17 lutego 2018, 22:57RozaR sko­men­to­wał tek­st Cienie naj­dot­kli­wiej znaczą szept

17 lutego 2018, 22:55RozaR sko­men­to­wał tek­st gdy ciebie nie ma roz­ciągam [...]

17 lutego 2018, 22:54RozaR sko­men­to­wał tek­st W drodze do od­na­lezienia

17 lutego 2018, 22:53RozaR sko­men­to­wał tek­st jesteśmy

17 lutego 2018, 22:50RozaR sko­men­to­wał tek­st Autostrada do...