RozaR

411 tekstów – auto­rem jest Ro­zaR.

Lewa idea

Pub­li­kuję piosenkę bo dob­rze się za­powiada choć jeszcze nie do­konałem po­ważniej­szej ko­rek­ty .
Proszę o opi­nie a na­wet do­pisy­wanie zwro­tek .

Za­nim czar­ny za­leje nas ląd
W oczo­doły wrosną różowe okulary
A ko­biety czar­ne chus­ty opuszczą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 lipca 2017, 08:19

Mur Kartaginy

Wieść się rozniosła
Cóż ro­bić i czynić
Gdy idą Rzymianie
Pod mur Kartaginy

Uwie­rzyć czy wydrwić
Wszak wieści niepewne
W co le­piej uwierzyć
Co uz­nać za pewne

Opłacać się będzie
Nie wie­rzyć posłańcom
By grosza nie trwonić
I nie czuć się zdrajcą

Więc [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 18 lipca 2017, 00:37

Tiry

Jadą pol­skie ti­ry
Pop­rzez Europę
Wożą co im zlecą
Tam i z pow­ro­tem

Co­raz więcej Lachów
Ob­cy to­war wo­zi
Co­raz bar­dziej Mer­kel
Pal­cem krzy­wym grozi 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 lipca 2017, 10:44

Świadectwo

Trze­ba było przek­li­nać
Drwić i wy­pomi­nać
Pal­cem po ścianie
Krwią pi­sać

Trze­ba było krzyczeć
Tar­gać za łachy
Mówić upo­minać
I nocą szeptać

Trze­ba było ich cu­cić
Ze snu ciem­ne­go
Prawdę kłaść
Na stoły jak mięso

By ple­cy zo­baczyć
Uśmiech pros­taczy

Kiedyś zro­zumieją
Tam­to świadectwo 

wiersz • 2 lipca 2017, 08:56

Terytorium gównojadów

Te­ryto­rium gównojadów
( roz­licze­nie głupo­ty za którą być może i ciebie czy­tel­ni­ku obarczam)

W tym miej­scu miał być wier­sz jed­nak nie do końca wy­raźnie ob­nażał mar­ność ludzkiej na­tury jej uległości i służal­czości  [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 30 czerwca 2017, 18:46

Widziałem ją

Widziałem cię
Wzro­kiem py­tałem
Tak pa­miętasz
Uśmiech
I mój
Zakręciło się w głowie
Od ob­razów
Ty­le te­go
Nasze­go
Skry­cie dłonią pożeg­nałaś
Tak by on nie widział
Dziś og­la­dać będę
Ar­chi­wal­ne fil­my
Z Tobą 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 26 czerwca 2017, 22:22

Czyli szczury

Czy­li szczu­ry

Prze­kor­nie to woj­na wy­kuwa herosów
Szczu­ry mnożą w po­koju
To woj­na da­je władzę szlachet­nym
To ich z pot­rze­by wy­biorą

Oca­lony berło po­dej­mie
Z ruin pod­no­sić będzie
Przyl­gną doń tak blis­ko że światło zasłonią
Układ­nej na­tury pochleb­cy

Czy­li szczury 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 czerwca 2017, 16:00

Sprzedałeś

Ja ci po­mogę właśnie te­raz
Na początku twej dro­gi
Gdy nie wiesz jeszcze
I nie ro­zumiesz

Przyjdę do twe­go po­koju
W aka­demi­ku lub do­mu
Dam ci es­tradę film
I ka­rierę

Wej­dziesz do czer­wo­nego auto­busu
Po czer­wo­nym dy­wanie
I po­jedziesz ze mną
Do końca sa­mego ze mną

Ja jes­tem ma­fia
Ja jes­tem wydział czwar­ty
Ja jes­tem ban­kier
Ja jes­tem diabeł

Sprzedałeś 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 19 czerwca 2017, 12:43

Ja warchoł

Ja jes­tem war­choł wąsa­ty
Za by­le słowo brałbym za szma­ty
Lecz trochę zmiękłem i uro­biłem
Coś złagod­niałem nieco przy­tyłem

Stałem się czuły na­wet tros­kli­wy
Umiem prze­mil­czeć nie szu­kać wi­ny
Kłaniam się nisko [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 czerwca 2017, 12:18

Zabieram Cię

Lu­bię gdy mówisz do mnie
Jes­teś wówczas na­dak­tywna

Przeglądam się
Re­jes­truję ruchy
Wa­bię cię słowa­mi
W końcu słab­niesz
I idziesz do mnie

Zgaszę sprzeczności
Zos­ta­wiam jed­nak płomień
Oczyszczo­ny i czys­ty
Staję się właścicielem 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 7 czerwca 2017, 23:04
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 06:12RozaR sko­men­to­wał tek­st 6 roz­biór

22 lipca 2017, 22:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Dla do­rosłych dzieci

20 lipca 2017, 07:53Irracja sko­men­to­wał tek­st Lewa idea

20 lipca 2017, 07:47RozaR sko­men­to­wał tek­st Po Święte­jAn­nie

20 lipca 2017, 07:46RozaR sko­men­to­wał tek­st Lewa idea

19 lipca 2017, 21:21Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Lewa idea

19 lipca 2017, 17:37piórem2 sko­men­to­wał tek­st Lewa idea

19 lipca 2017, 12:09RozaR sko­men­to­wał tek­st Lewa idea

19 lipca 2017, 12:08RozaR sko­men­to­wał tek­st Lewa idea

19 lipca 2017, 12:06RozaR sko­men­to­wał tek­st Lewa idea