RozaR

532 teksty – auto­rem jest Ro­zaR.

W kwiatach

A jed­nak
por­wałaś mnie
na drob­ne
jak kar­tkę z zeszy­tu

A te­raz szu­kasz
jej skrawków
przykładasz do ser­ca
amu­let dob­rych czasów

Na chwilę wejdę
ot­worzę butelkę

To dziw­ne że ciągniemy
do siebie

I nic nie mówi­my

To tyl­ko spot­ka­nie
naszych ciał

W kwiatach 

wiersz
zebrał 6 fiszek • wczoraj, 22:00

Związani

On dla niej smyczą

Ona mu klatką


Oj poszłyby

Har­ty na łowy


Gdy­by nie stalowe

Małżeństwa okowy 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 października 2018, 14:05

Mord rytualny

Jak sprawić

By za­pis umowy

Był trwały

Jak zmu­sić by

Wier­ni byli

Ci co przy­sięgę czyniliCo zro­bić by nie wydał

Je­den dru­giego

Choćby go męczyli

W smo­le topili

Lub złotem kusili
……………………………………..Gdy już się dogadali

Za­mysł swój w całość poskładali

Tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 30 września 2018, 09:44

Metamorfoza

Niemiec mor­derca
Stał się faszystą
A żyd sa­dys­ta
Tyl­ko komunistą
Ta­ka me­tamor­fo­za
Przedziw­ne zjawisko 

wiersz • 24 września 2018, 09:48

Synowie Mojżesza i Stalina

Przyjdą i w oczy będą urągać
Drwić z was
Z waszej niemo­cy
Jak­byście by­li na ko­lanach
A ręce wasze ołowiane
Bezwład­ne
Nie ścisną za gardło
Więc przy­gotuj­cie się
Bo wy­dadzą was
Przez [...] — czytaj całość

wiersz • 24 września 2018, 08:16

Nowe

Nowe

Do­tyka nas
co raz
no­we

Prze­lewem z ban­ku
o po­ran­ku
i płonie

Przychodzi i niszczy
aż świszczy
ogień

Zno­wu świat to­nie
płonące ko­nie
wi­tamy nowe

Py­taj­cie nas
czy chce­my was
i waszą mowę 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 września 2018, 04:51

Prestidigitator

Jak niewiele trze­ba
By człowiek zaczął bełko­tać
Gde­rać i mam­ro­tać
A dzieje się to z przyczyn ba­nal­nych
Z bra­ku pod­sta­wowych war­tości
Ta­kich jak lo­jal­ność , god­ność
Poświęce­nie a naj­częściej
Ele­men­tarne dob­ro

Zastąpią [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 9 września 2018, 21:11

Sami sobie winni

Przez niedom­knięte drzwi
War­to cza­sami pod­glądać
Jak sąsiad spać nie może
Jak męczy się pod­nosząc swą głowę

Osądzi­li go bliźni
Że pod­pi­sał a po­tem prze­liczył
A ja mówię wam zbyt pew­nym
Że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 25 sierpnia 2018, 06:39

Konstytucja

Kon­sty­tuc­ja kwacha i wro­ny
Czy war­ta ob­ro­ny
Czy war­ta była tam­ta
Co mar­szałek ma­wiał
O du.ę. wy­tar­ta 
Że pros­ty­tu..a
A nie kon­sty­tuc­ja

Więc ile jest war­ta
Ta
Którą bro­nią
Jak sta­ry testament
Po­tom­ko­wie tych z Ros­ji
W dialek­tycznej mo­wie biegli
I w Mar­ksie oczy­tani
Do łas­ka­wej Pol­ski wygnani 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 23 sierpnia 2018, 19:16

Tsunami

Tsu­nami to ta­ka fala

Co zalewa

I część ludzi

Na ko­lana powala

...............Poz­najcie Arka

Co głodu­je choć za­rabia półtora

To wiek­szość ko­muś od­da­je

Jeszcze opłaty

I za­led­wie dwie stówy zostajePorzyczył dwanaście

Czte­ry la­ta już spłaca

I choć to w głowie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 sierpnia 2018, 09:51
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 15:19szpiek sko­men­to­wał tek­st W kwiatach

dzisiaj, 12:33szpiek sko­men­to­wał tek­st W kwiatach

dzisiaj, 08:28onejka sko­men­to­wał tek­st W kwiatach

wczoraj, 23:13Julka 10 sko­men­to­wał tek­st W kwiatach

wczoraj, 22:30yestem sko­men­to­wał tek­st W kwiatach

wczoraj, 22:00RozaR do­dał no­wy tek­st W kwiatach

11 października 2018, 15:41yestem sko­men­to­wał tek­st Związani

11 października 2018, 07:26RozaR sko­men­to­wał tek­st Świtem...  

10 października 2018, 14:05RozaR do­dał no­wy tek­st Związani

30 września 2018, 09:44RozaR do­dał no­wy tek­st Mord ry­tual­ny