RozaR

513 tekstów – auto­rem jest Ro­zaR.

Przepis na władzę

Mah­med Piąty bał się
Chodził po mu­rach i wycze­kiwał
Woj­sk co wznoszą tu­many kurzu
Odgłosów ko­pyt krzyków na­jeźdźców

Nocą gdy nie mógł spać
I szu­kał uko­jenia w swym haremie
Stwier­dził że wróg przyj­dzie po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • wczoraj, 19:23

Od sądu do kina

Od sądu do ki­na

Dro­ga nieda­leka

W pier­wszym sie­dzi

Icek z Mośkiem

W dru­gim

Sal­cia i Re­beka

Sta­ry Szmal-cman

Nag­ro­dy roz­da­je

Za fil­my na które

Syn je­go pieniądze

Z Pol­ski dos­ta­je


Do tej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2018, 10:11

Lichwa a władza

Wi­taj ponownie

Po przer­wie niewielkiej


Lichwo bez serca

Dla­tego przeklęta


Od­da­my ci nasze

Pospólstwem władanie


A rżnij ich do woli

Wszak nas to nie boli


Weź so­bie ratajów

By skórę ob­darli z rodaków


By pros­taczko­wie do śmierci

Spo­koju nie znali


A my jako [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 9 czerwca 2018, 06:57

Burza

Burza chmu­ry do­siada
I ba­tem trzas­kając po­gania
Jak kow­boj na stepie
Whis­ky sprag­niony
Kro­wy os­tro popędza
Aż wo­da
Stru­gami się le­je
:-) 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 czerwca 2018, 20:05

Chrystus - a moje gnaty

Na drodze ka­mienie
Jak dob­ro i zło
Bezbłędnie wyczu­wam na czym stanąłem

Pod krzyżem przyd­rożnym
Rozkładam znów ręce
I skarżę się win­nych pal­cy­ma wska­zując

A Chrys­tus wy­daje się przy­taki­wać
Ki­wa swą głową [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 3 czerwca 2018, 07:56

Olga Tokarczuk i Pawlikowski – nagrodzeni

W os­tatnich dniach me­dia do­niosły o nag­ro­dach przyz­na­nych Ol­dze To­kar­czuk oraz Paw­li­kow­skiemu. Nag­ro­dy jak mówiono są pres­tiżowe itp.
Wcześniej nag­rodzo­na zos­tała Małgorza­ta Szu­mow­ska za film ,,Twarz”.
 [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2018, 21:39

Granica w 88 roku ( raport)

Nikt nie chce pa­miętać
Po­niewier­ki i upo­korzeń
Tych lat podłych wiel­kiego na­rodu

Część ro­daków moich
Za­garnęła pracę upokorzeń
Bur­de­li i więzień

To wte­dy pol­scy złodzieje
Od­na­leźli na zachodzie
Sa­mocho­dowe El­do­rado

I tak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2018, 19:35

Lewe uznanie ( Na Olgę Tokarczuk i Pawlikowskiego)

Nag­ro­da jak sreb­ro
Z głębi Ha­desu
Te sa­mo co Ju­dasz za­robił

Niech więc Ju­dasz
Zos­ta­nie Booke­rem
Bo ja­ka różni­ca
Gdy nie jest wiado­mo
Czy Ol­ga To­kar­czuk zdradziła
Czy zwykła to obłud­ni­ca

Nagroda [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 24 maja 2018, 09:18

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 24 maja 2018, 09:00

* * *

Wysłałeś mnie Boże
Na ten świat sze­roki
Pełen lęków
Trwo­gi i łez
Lecz nie pożałowałeś
Mi miłości
To­bołek ten niewiel­ki
Na pier­si po­niosę
Bo co ra­no
Idę w stronę słońca 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 21 maja 2018, 22:28
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 20:01Sierjoża sko­men­to­wał tek­st Przepis na władzę

wczoraj, 19:23RozaR do­dał no­wy tek­st Przepis na władzę

13 czerwca 2018, 18:38fyrfle sko­men­to­wał tek­st Od sądu do ki­na

13 czerwca 2018, 10:11RozaR do­dał no­wy tek­st Od sądu do ki­na

10 czerwca 2018, 13:01RozaR sko­men­to­wał tek­st Jak tu byc grubą [...]

9 czerwca 2018, 06:57RozaR do­dał no­wy tek­st Lichwa a władza

8 czerwca 2018, 07:15RozaR sko­men­to­wał tek­st *** You and Me [...]

5 czerwca 2018, 20:05RozaR do­dał no­wy tek­st Burza

3 czerwca 2018, 10:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Chrystus - a mo­je [...]