RozaR

521 tekstów – auto­rem jest Ro­zaR.

Gruszki

A żem się gruszków objat

Aż se gębę utągał

Te­ra sie śmieje

Mor­dom wyslizganom 

wiersz • 11 sierpnia 2018, 11:25

Wyzwoleni

Na­wet nie poczu­li że 
Dzieje im się krzyw­da
Ot­warła im oczy piosen­ka
I w pełni świado­mi uz­na­li
Że nie będą już
Następną cegłą w murze
Sta­li się wol­ni
Choć nie ro­zumieli jeszcze
Co [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 8 sierpnia 2018, 10:05

Nowy czas

Nas­tał czas nowy

Aż ziemia uniosła

A z nią kości czyste

Na świat pojaśnialy


Wołają i pokazują

Jak mały i brudny

Ten świat

Co był nam znanySkruszał ten be­ton pięcioletni

Sza­leństwem paprany

A pod nim jest ziemia

Którą widzi­my i wyczuwamy 

wiersz • 1 sierpnia 2018, 21:04

Wtedy w Warszawie

Za te pięć mi­nut wol­ności
Za te pięć mi­nut do dna
Bra­li my wte­dy
Ślu­by w god­ności
Pełne miłości
Ta­kiej jak trza

Gra­li nam wte­dy
Ar­matów szczęki
Wy­buchów grzmo­ty
Co dnia

I po co wte­dy
Ty­le miłości
Nam przychodziło
co dnia
-----,,---------

co dnia 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 1 sierpnia 2018, 20:44

Poeci

A cze­muż wy poeci
Tak się czer­wo­nym płótnem owi­jacie
Jak by to był gro­nos­taj króla
A to par­cha­te płótno krwa­we

Gdy pi­sać wam przychodzi
I ludziom we łby szuflą pa­kuje­cie
A bo­daj wam by ręcy us­chły
Że tak bo­leśnie mało rozumiecie 

wiersz • 27 lipca 2018, 14:59

Grzechy kościoła

Kościół jest nietolerancyjny
Bo wal­czy z grzechem
Kościół jest prze­ciw­ko równości
Bo dąży ku ideałom
Kościół og­ra­nicza wol­ność
Bo za­kazu­je abor­cji
Kościół na­wet pod­waża sa­mos­ta­nowienie
Na­kazując poświęce­nie
Tak ogólnie to kościół moc­no ogranicza 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 lipca 2018, 08:31

Diabeł

O ile jest prościej
O ile do­sad­niej gdy zło ucieleśnimy
Na­damy mu pos­tać sto­sowną do lęków

Te­raz widzi­my pot­wo­ra
Jak się zbliża i próbu­je nas po­rywać
W ot­chłań ciemną

Niewątpli­wie jest spraw­nym kłamcą
Doskonale [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 lipca 2018, 18:20

Słowo na drogę

Jes­teś Ja­kubie dziełem stworzenia

Dziełem pięknym choć nie doskonałym

Jak my wszys­cy ugi­nasz z się pod włas­ny­mi słabościami


Mu­sisz sta­wić czoła swym le­kom i pokusom

Choć nie jes­teś jeszcze świado­my zagrożeń

To go­tuj się na walkę każde­go dnia


Gdy już poczu­jesz siłę która cię chroni

Możesz wówczas wzno­sić ku niebu

Dzieło swe­go życia 

wiersz • 22 czerwca 2018, 18:19

Przepis na władzę

Mah­med Piąty bał się
Chodził po mu­rach i wycze­kiwał
Woj­sk co wznoszą tu­many kurzu
Odgłosów ko­pyt krzyków na­jeźdźców

Nocą gdy nie mógł spać
I szu­kał uko­jenia w swym haremie
Stwier­dził że wróg przyj­dzie po [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 czerwca 2018, 19:23

Od sądu do kina

Od sądu do ki­na

Dro­ga nieda­leka

W pier­wszym sie­dzi

Icek z Mośkiem

W dru­gim

Sal­cia i Re­beka

Sta­ry Szmal-cman

Nag­ro­dy roz­da­je

Za fil­my na które

Syn je­go pieniądze

Z Pol­ski dos­ta­je


Do tej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 13 czerwca 2018, 10:11
Zeszyty
  • To co piękne , mądre i ważne – in­for­muję, że z dniem dzi­siej­szym 29.06.2014 wszys­tkie mo­je da­ne per­so­nal­ne i fo­tog­ra­fie, fil­my treści pi­sa­ne, itd. są obiek­ta­mi moich praw autor­skich (zgod­nie z Kon­wen­cją Ber­neńską). W ce­lu ko­mer­cyj­ne­go wy­korzys­ta­nia wszys­tkich, wyżej wy­mienionych obiektów praw autor­skich, w każdym kon­kret­nym przy­pad­ku wy­ma­ga­na jest mo­ja pi­sem­na zgo­da! Is­totne jest to co dob­re

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

11 sierpnia 2018, 13:53zofija sko­men­to­wał tek­st Gruszki

11 sierpnia 2018, 11:25RozaR do­dał no­wy tek­st Gruszki

9 sierpnia 2018, 08:53RozaR sko­men­to­wał tek­st Uchylenie Rąbka Ta­jem­ni­cy

8 sierpnia 2018, 10:05RozaR do­dał no­wy tek­st Wyzwoleni

1 sierpnia 2018, 21:04RozaR do­dał no­wy tek­st Nowy czas

1 sierpnia 2018, 20:52RozaR sko­men­to­wał tek­st Umierające la­to 18 

1 sierpnia 2018, 20:49RozaR sko­men­to­wał tek­st Mijane mias­teczko

1 sierpnia 2018, 20:48RozaR sko­men­to­wał tek­st każdy kwiat kiedyś przek­wi­ta.  

1 sierpnia 2018, 20:44RozaR do­dał no­wy tek­st Wtedy w War­sza­wie

27 lipca 2018, 21:37Naja sko­men­to­wał tek­st Poeci